มจธ. เรียนรู้คู่ชุมชนและสังคม
"มจธ. ให้คุณค่าและยึดมั่นในการสร้าง SOCIAL ENGAGEMENT ให้บุคลากรและนักศึกษา "เรียนรู้คู่สังคม" สร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน พัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน มีนักวิจัยทำงานเต็มเวลาในหมู่บ้าน สร้างนวัตกรรมหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ อาทิ ไอทีหลังเขาเพื่อความเสมอภาคในการเข้าถึงความรู้และแหล่งเรียนรู้ ระบบโรงเรือนควบคุมสภาวะแวดล้อม ระบบพลังงานสะอาดในพื้นที่ทุรกันดารบูรณาการสะเต็มศึกษาจากฐานทรัพยากรชุมชน เพื่อสร้างอาชีพให้กับชาวบ้าน เด็กและเยาวชน

อัพเดท

ยอดนิยม

สรรพสินค้า

ทุนสร้างชีวิต

รู้จักนักเรียนทุน

เรื่องเล่าจาก นางสาวสุดา จ๋อมหล้า

กองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้และสร้างอาชีพ
ดิฉันนางสาวสุดา จ๋อมหล้า ชื่อเล่น ดา อายุ 25 ปี จบจากมหาวิลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปัจจุบัน อยู่หมู่ที่ 11 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
By admin Feb 07, 2022
จินตนา มหารัญ
โครงการ
กองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้ และสร้างอาชีพ
By admin Feb 09, 2022
นางสาวทัศนีย์ จอมหล้า
โครงการ
กองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้และสร้างอาชีพ
By admin Feb 27, 2022
8 ปี กองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้ และสร้างอาชีพ
โครงการ
กองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้ และสร้างอาชีพ
By admin Aug 11, 2022
กองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้ และสร้างอาชีพ
โครงการ
กองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้ และสร้างอาชีพ
By admin Sep 23, 2022
นางสาวดา วงศ์ทอง
โครงการ
กองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้ และสร้างอาชีพ
By admin Mar 10, 2023
นายเกเก ศีลป์ชำนาญ
โครงการ
กองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้ และสร้างอาชีพ
By admin Apr 17, 2023
SeedScape โครงการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ดี
โครงการ
SeedScape โครงการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ดี
By admin Jun 07, 2023
จัดงานครบรอบ 10 ปี “เติม…เต็ม Empower”
โครงการ
โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้สูงอายุ
By admin Oct 27, 2023
10 ปี นวัตกรรมจ้างงานคนพิการ
โครงการ
โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ
By admin Mar 08, 2024
Seed Scape2
โครงการ
กองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้ และสร้างอาชีพ
By admin May 07, 2024