ภาคเหนือตอนบน

พื้นที่ท้าทายชวนทำ ภาคเหนือตอนบน

ภาคเหนือตอนบน

      พื้นที่ภูเขาสูง มจธ. มุ่งที่จะขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นอุทยานแห่งเรียนรู้ภายใต้บริบท Science & Technology University โดยพัฒนาบุคลากรและบัณฑิต ที่มีคุณภาพ ด้วยการบูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ สร้างเครือข่าย ความร่วมมือที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคม ชุมชน และประเทศชาติ