ทุนสร้างชีวิต

“...มจธ จะทำงานกับกลุ่มคนที่ถูกลืม และเรียกงานที่เราทำว่า ”โครงการ ไกลหู ไกลตา ไกลใจ ไกลคน” เพราะเหตุว่า ไม่มีคนได้ยินเสียง ไม่มีใครมองเห็นความทุกข์ยาก ไม่มีใครคิดถึง และไม่มีใครเดินทางเข้าไปในวิถีชีวิตของพวกเขาอย่างแท้จริง...”อาจารย์กฤษณพงศ์ กีรติกร
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กองทุน...ทุนสร้างชีวิต

Outreach program หรือ Out of Reach
หรือ โครงการไกลเกินเอื้อม

Outreach program หรือ Out of Reach หรือโครงการไกลเกินเอื้อม โดยมหาวิทยาลัย มุ่งดำเนินการกับกลุ่มคนชายขอบ ซึ่งหมายถึงชายขอบของโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในสังคม กลุ่มเป้าหมายของเราจึงครอบคลุมทั้งคนยากจนในเมือง ในชนบท ชุมชนบนดอยและชาวเขาที่อยู่ห่างไกล ยากที่จะเดินท่างเข้าถึง ยากที่จะสื่อสารด้วยภาษาไทย ที่จริงแล้วกลุ่มเป้าหมายของเราอยู่ในสังคมเดียวกับเรา รอบๆตัวเรา และอยู่ห่างไกลออกไป ทั่วประเทศไทยแต่ผู้คนในสังคมอาจมิได้ฉุกคิด หรือสนใจว่ากลุ่มคนเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตเป็นอย่างไร

เรื่องเล่าจาก จัดงานครบรอบ 10 ปี “เติม…เต็ม Empower”

โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้สูงอายุ
โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้สูงอายุ จัดงานครบรอบ 10 ปี “เติม…เต็ม Empower”
By admin Oct 27, 2023
10 ปี นวัตกรรมจ้างงานคนพิการ
โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ
By admin Mar 08, 2024
10 ปี นวัตกรรมจ้างงานคนพิการ ปากท้อง | ศักดิ์ศรี | สุขภาพดี | พลังสังคม คณะทำงานโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการฯ และคณะทำงานหน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSSU) มจธ. เข้าร่วมงาน “10 ปี นวัตกรรมการจ้างงานคนพิการ” และงานประกาศความร่วมมือโครงการ “หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”