6 มิติ แห่งคุณค่าและความหมาย :   มจธ.กับชุมชนและสังคม

Outreach program หรือ Out of Reach หรือโครงการไกลเกินเอื้อม โดยมจธ. มุ่งดำเนินการกับกลุ่มคนชายขอบ ซึ่งหมายถึงชายขอบของโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในสังคม
กลุ่มเป้าหมายของเราจึงครอบคลุมทั้งคนยากจนในเมือง ในชนบท ชุมชนบนดอยและชาวเขาที่อยู่ห่างไกล ยากที่จะเดินท่างเข้าถึง ยากที่จะสื่อสารด้วยภาษาไทย ที่จริงแล้วกลุ่มเป้าหมายของเราอยู่ในสังคมเดียวกับเรา รอบ ๆ ตัวเรา และอยู่ห่างไกลออกไป ทั่วประเทศไทย

แต่ผู้คนในสังคมอาจมิได้ฉุกคิด หรือสนใจว่ากลุ่มคนเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตเป็นอย่างไร
“...มจธ จะทำงานกับกลุ่มคนที่ถูกลืม และเรียกงานที่เราทำว่า ”โครงการ ไกลหู ไกลตา ไกลใจ ไกลคน” เพราะเหตุว่า ไม่มีคนได้ยินเสียง ไม่มีใครมองเห็นความทุกข์ยาก ไม่มีใครคิดถึง และไม่มีใครเดินทางเข้าไปในวิถีชีวิตของพวกเขาอย่างแท้จริง...”อาจารย์กฤษณพงศ์ กีรติกร
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
งานมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคมของเราจึงเริ่มต้นขึ้นนับแต่ก่อตั้ง วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี ในปี พศ ๒๕๐๓ ในการมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน งานเพื่อประโยชน์สาธารณะ แลกเปลียนเรียนรู้ เติบโต สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับชุมชน สังคม โดยรอบมหาวิทยาลัย ในเมือง ในชนบทที่ห่างไกล ชุมชนชาวเขาบนดอย ชุมชนตามแนวชายแดนทั่วประเทศ
พ.ศ. 2507 นักศึกษาวิทยาลัยกำลังทำทางเดินเข้าอาคารเรียนหลังแรกที่ตั้งกลางทุ่งนา ตำบลบางมด จังหวัดธนบุรี


โครงการ พื้นที่ จ. น่าน