ทุนสร้างชีวิต

“...มจธ จะทำงานกับกลุ่มคนที่ถูกลืม และเรียกงานที่เราทำว่า ”โครงการ ไกลหู ไกลตา ไกลใจ ไกลคน” เพราะเหตุว่า ไม่มีคนได้ยินเสียง ไม่มีใครมองเห็นความทุกข์ยาก ไม่มีใครคิดถึง และไม่มีใครเดินทางเข้าไปในวิถีชีวิตของพวกเขาอย่างแท้จริง...”อาจารย์กฤษณพงศ์ กีรติกร
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กองทุน...ทุนสร้างชีวิต

Outreach program หรือ Out of Reach
หรือ โครงการไกลเกินเอื้อม

Outreach program หรือ Out of Reach หรือโครงการไกลเกินเอื้อม โดยมหาวิทยาลัย มุ่งดำเนินการกับกลุ่มคนชายขอบ ซึ่งหมายถึงชายขอบของโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในสังคม กลุ่มเป้าหมายของเราจึงครอบคลุมทั้งคนยากจนในเมือง ในชนบท ชุมชนบนดอยและชาวเขาที่อยู่ห่างไกล ยากที่จะเดินท่างเข้าถึง ยากที่จะสื่อสารด้วยภาษาไทย ที่จริงแล้วกลุ่มเป้าหมายของเราอยู่ในสังคมเดียวกับเรา รอบๆตัวเรา และอยู่ห่างไกลออกไป ทั่วประเทศไทยแต่ผู้คนในสังคมอาจมิได้ฉุกคิด หรือสนใจว่ากลุ่มคนเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตเป็นอย่างไร