ทุนสร้างชีวิต

“...มจธ จะทำงานกับกลุ่มคนที่ถูกลืม และเรียกงานที่เราทำว่า ”โครงการ ไกลหู ไกลตา ไกลใจ ไกลคน” เพราะเหตุว่า ไม่มีคนได้ยินเสียง ไม่มีใครมองเห็นความทุกข์ยาก ไม่มีใครคิดถึง และไม่มีใครเดินทางเข้าไปในวิถีชีวิตของพวกเขาอย่างแท้จริง...”อาจารย์กฤษณพงศ์ กีรติกร
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กองทุน...ทุนสร้างชีวิต

Outreach program หรือ Out of Reach
หรือ โครงการไกลเกินเอื้อม

Outreach program หรือ Out of Reach หรือโครงการไกลเกินเอื้อม โดยมหาวิทยาลัย มุ่งดำเนินการกับกลุ่มคนชายขอบ ซึ่งหมายถึงชายขอบของโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในสังคม กลุ่มเป้าหมายของเราจึงครอบคลุมทั้งคนยากจนในเมือง ในชนบท ชุมชนบนดอยและชาวเขาที่อยู่ห่างไกล ยากที่จะเดินท่างเข้าถึง ยากที่จะสื่อสารด้วยภาษาไทย ที่จริงแล้วกลุ่มเป้าหมายของเราอยู่ในสังคมเดียวกับเรา รอบๆตัวเรา และอยู่ห่างไกลออกไป ทั่วประเทศไทยแต่ผู้คนในสังคมอาจมิได้ฉุกคิด หรือสนใจว่ากลุ่มคนเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตเป็นอย่างไร

เรื่องเล่าของผู้รับทุน

นางสาวสุดา จ๋อมหล้า
กองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้และสร้างอาชีพ
By admin Feb 07, 2022
ดิฉันนางสาวสุดา จ๋อมหล้า ชื่อเล่น ดา อายุ 25 ปี จบจากมหาวิลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปัจจุบัน อยู่หมู่ที่ 11 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
จินตนา มหารัญ
กองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้ และสร้างอาชีพ
By admin Feb 09, 2022
สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวจินตนา มหารัญ อายุ 19 ปี ตอนนี้กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการเกษตร
นางสาวทัศนีย์ จอมหล้า
กองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้และสร้างอาชีพ
By admin Feb 27, 2022
แต่ตั้งแต่ที่เริ่มทำสวนจนถึงตอนนี้สิ่งได้มากกว่าคือความเข้าใจของคนในครอบครัวและเพื่อนบ้านอีกสองครัวเรือน สามารถทำให้ทุกคนเห็นว่าอาชีพเกษตรกรก็เป็นทางเลือกอีกทางที่สามารถสร้างรายได้ได้ เพราะในปีแรกที่ทำแปลงได้ช่วยกันทำสามครัวเรือน แต่ปัจจุบันสมาชิกอีกครัวเรือนได้เรียนรู้ เกิดทักษะ และเห็นโอกาสในการทำเกษตรแล้ว จึงออกไปสร้างโรงเรือนและสวนของเขาเอง ซึ่งดิฉันคิดว่านี่ก็คือผลกำไรในอีกรูปแบบนึง นั่นคือการที่เราสามารถช่วยสร้างองค์ความรู้ให้เขาได้
8 ปี กองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้ และสร้างอาชีพ
กองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้ และสร้างอาชีพ
By admin Aug 11, 2022
เนื่องในโอกาสที่กองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้ และสร้างอาชีพ ดำเนินงานมาเป็นเวลา 8 ปีเต็ม ใน พ.ศ. 2565 จัดทำหนังสือรายงานสรุปผลการดำเนินของกองทุนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ ถอดบทเรียนการทำงาน วิเคราะห์แนวคิด กระบวนการทำงาน ผลลัพธ์ ผลกระทบ ที่เกิดขึ้นต่อการเรียนรู้ของคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง และที่สำคัญ คุณค่าความหมายในการสร้างโอกาส สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับเด็ก เยาวชน ชาวบ้านที่ยากจะเข้าถึงแหล่งทุนใดใด ว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตและอนาคตของกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวอย่างไร
กองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้ และสร้างอาชีพ
กองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้ และสร้างอาชีพ
By admin Sep 23, 2022
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา นักศึกษาเก่าวิศวกรรมเคมี รุ่น 4 เข้าพบ รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อมอบเงินบริจาคให้กับ กองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้ และสร้างอาชีพ จำนวน 400,000 บาท โดยมี อ.สุเมธ ท่านเจริญ ประธานคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้ และสร้างอาชีพ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี
นางสาวดา วงศ์ทอง
กองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้ และสร้างอาชีพ
By admin Mar 10, 2023
หนึ่งในความภาคภูมิใจของเรา❤️ น้องดา วงศ์ทอง นักศึกษาเผ่ากระเหรี่ยง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้ และสร้างอาชีพ ตั้งแต่ พ.ศ.2561 จนถึงปัจจุบัน กำลังจบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขางานพืชสวน จังหวัดราชบุรีในปีการศึกษา 2565 หนูขอขอบคุณมากๆ ขอบคุณจริงๆ ที่มอบโอกาสให้ จากเด็กที่เคยเกือบหมดหวังเรื่องการศึกษา กลับได้รับโอกาสมาอีกครั้ง "เด็กในตอนนั้นดีใจมาก ขอบคุณที่ทำให้มีวันนี้นะคะ ขอบคุณค่ะ" นางสาวดา วงศ์ทอง
นายเกเก ศีลป์ชำนาญ
กองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้ และสร้างอาชีพ
By admin Apr 17, 2023
“กองทุนฯ ทำให้ผมได้เรียนต่อ ทำให้ผมมีอนาคต ถ้าผม ไม่ได้รับเงินจากกองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้ และสร้างอาชีพ ชีวิตผมคงลำบากมากและไม่ได้เรียนต่อ”
SeedScape โครงการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ดี
SeedScape โครงการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ดี
By admin Jun 07, 2023
SeedScape โครงการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ดีกับการสร้างเด็กและเยาวชนกองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้ และสร้างอาชีพ เกิดขึ้นจากความตั้งใจจะเปิดโอกาสและเปิดโลกทัศน์ให้กับเด็กและเยาวชนกองทุนฯ ได้เรียนรู้ทักษะในการเข้าสังคมและการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ที่ขนานไปพร้อมกับการสร้างนักศึกษาผู้นำจิตอาสาของ มจธ. ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเด็กและเยาวชนกองทุนกับนักศึกษา มจธ.ไปพร้อมกัน
จัดงานครบรอบ 10 ปี “เติม…เต็ม Empower”
โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้สูงอายุ
By admin Oct 27, 2023
โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้สูงอายุ จัดงานครบรอบ 10 ปี “เติม…เต็ม Empower”
10 ปี นวัตกรรมจ้างงานคนพิการ
โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ
By admin Mar 08, 2024
10 ปี นวัตกรรมจ้างงานคนพิการ ปากท้อง | ศักดิ์ศรี | สุขภาพดี | พลังสังคม คณะทำงานโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการฯ และคณะทำงานหน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSSU) มจธ. เข้าร่วมงาน “10 ปี นวัตกรรมการจ้างงานคนพิการ” และงานประกาศความร่วมมือโครงการ “หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
Seed Scape2
กองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้ และสร้างอาชีพ
By admin May 07, 2024
Seed Scape โครงการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ดีกับการสร้างเด็กและเยาวชนกองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้ และสร้างอาชีพ ปีที่2 จึงเกิดขึ้นต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยครั้งนี้จัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีเด็กและเยาวชนกองทุนฯ เข้าร่วม 23 คน จาก 5 จังหวัด มีนักศึกษา มจธ.จิตอาสาร่วมเป็นพี่เลี้ยงกว่า 20 คน