#นักศึกษาเก่าสัมพันธ์

โครงการคัดเลือกตรง มจธ. รักษาธรรมเพิ่มโอกาส ทางการศึกษา

By admin   22 Aug 2021

กองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้ และสร้างอาชีพ ก่อตั้งขึ้น โดยดำริของ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร เมื่อต้นปี 2557 โดยเรียกกันอย่างไม่เป็นทางการว่า “กองทุนเด็กดอยไม่ด้อยการศึกษา” เพื่อเปิดพรมแดนแห่งความเป็นไปได้สำหรับเด็กและเยาวชนที่มีคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์ หรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่จะได้รับทุนจากแหล่งทุนใด ๆ โดยทั่วไป กองทุนฯ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 4 มีนาคม 2557 จนถึงปัจจุบันกองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้ และสร้างอาชีพ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนทุนทรัพย์และสร้างความพร้อมในด้านอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนทรัพยากรอื่นใดที่สามารถสนับสนุนให้กับเด็กยากจน เด็กเร่ร่อน เด็กกำพร้า เด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบาก เด็กพิการ เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด คนพิการ ชาวบ้านและเกษตรกรที่ยากจน ขาดแคลน ให้มีความพร้อมเพื่อใช้ในการศึกษา ฝึกอาชีพ ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว พัฒนาความมีส่วนร่วมและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนงานภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม และศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ ของมหาวิทยาลัยร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา


คนเขียน

ผลงาน

ตำแหน่ง