ภาคเหนือตอนบน
ภาคเหนือตอนล่าง
ภาคกลางตอนบน
ภาคกลางตอนล่าง
ภาคใต้ตอนบน
ภาคใต้ตอนล่าง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ภาคตะวันออก

การเรียนรู้คู่ชุมชนและสังคม

Social Lab     


      มจธ. มุ่งที่จะขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นอุทยานแห่งเรียนรู้ภายใต้บริบท Science & Technology University โดยพัฒนาบุคลากรและบัณฑิต ที่มีคุณภาพ ด้วยการบูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ สร้างเครือข่าย ความร่วมมือที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคม ชุมชน และประเทศชาติ


ออกจากห้องเรียนสู่การเรียนรู้ในชุมชนและ
สังคมที่เป็นจริง การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
(Transformative Learning)