โจทย์ท้าทาย

มีนักศึกษาพระจอมเกล้าธนบุรี ส่วนใหญ่ที่ไปฝึกงานภาคฤดูร้อน ทำวิทยานิพนธ์ ในพื้นที่ทำงาน "เรียนรู้ คู่ชุมชน" ทางเรา ไปออกแบบเล้าไก่ให้ชาวบ้านบนดอยสูง ของเชียงใหม่ ที่อากาศหนาวเย็น ฝนตกทั้งวันทั้งคืน ภูมิใจที่ได้ใช้ความรู้ในวิชาเทมร์โมไดนามิกส์, การถ่ายเทมวลและความร้อน เพื่ออุ่นเล้าไก่ และควบคุมความชื้น ลดอัตราการตายของไก่ลงได้มาก ชาวบ้านยิ้มอย่างมีความสุข เปนเรื่องราวดี ๆ ที่งดงามเล็ก ๆ ที่บัณฑิต พระจอมเกล้าธนบุรี ต่างคณะ ต่างภาควิชา ได้มีโอกาสใช้ความรู้วิชาการในห้องเรียนไปใช้ทำงานเพื่อชุมชนและสังคม