ปีใหม่นี้ ขอแนะนำของขวัญพิเศษ - ชุดธรรมรักษา (ใหญ่) เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อความมั่นคงและพึ่งพาต้นเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ได้คัดสรรค์ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากการพัฒนาตามโครงการเด่น ๆ จากหลากหลายพื้นที่

*คิดค่าขนส่งเพิ่มชิ้นละ 0 บาทคลัง 50 ขนาด 2500
ยี่ห้อ ชุดกระเช้าของขวัญชุมชน
ส่งจาก ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร


เพื่อสนับสนุนส่งเสริมสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนและกลุ่มวิสาหกิิจชุมชนในพื้นที่ต่างๆ เพื่อความมั่นคงและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ได้คัดสรรค์ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากการพัฒนาตามโครงการเด่น ๆ  จากหลากหลายพื้นที่   


ชุดธรรมรักษา   (ใหญ่)  ราคา   1,300   บาท

ในชุดประกอบด้วย

1.ข้าวกล้องงอก   1  กก.   จำนวน   1   กล่อง
ผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องงอกบ้านนางอย -    โพนปลาไหล อ.เต่างอย   จ.สกลนคร

2.ชามะข้ามป้อม จำนวน   2   กล่อง
ผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปอำเภอโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

3.น้ำผลไม้เข้มข้น   (เสาวรส)   จำนวน   1  ขวด
ผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปอำเภอโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

4.น้ำผลไม้เข้มข้น   (กระเจี๊ยบ)   จำนวน   1  ขวด
ผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปอำเภอโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

5.น้ำผลไม้เข้มข้น   (หม่อน)   จำนวน   1  ขวด
ผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปอำเภอโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

6.กล้วยน้ำว้าอบ  ขนาด   200  กรัม    จำนวน  2  ถุง
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน    อ.เต่างอย   จ.สกลนคร

7.สบู่นมแพะ จำนวน 1 ก้อน
ผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

8.กาแฟดริปจากธรรมชาติ  กาแฟ ซอ แอะ โต้ จำนวน 1 กล่อง

ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากหมู่บ้านซอแอะ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

9.แก้วมัคลายความ  จำนวน   1  ใบ
ผลิตภัณฑ์ผลงานจากผู้พิการ ในโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 7

10.ตะกร้าสาน (คละสี) จำนวน 1 ใบ
ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มจักสาร ต.โพหัก   จ.ราชบุรี


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับศูนย์วิจัย และบริการเพื่อชุมชนและสังคม (ศวช.) และศูนย์ส่งเสริม และสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ ส่งเสริมการนำผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากการพัฒนาจากโครงการจัดกระเช้าของขวัญ เป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ เพื่อความมั่นคงและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน