ปีใหม่นี้ ขอแนะนำของขวัญพิเศษ - ชุดกรรณิการ์ ราคา 450 บาท (เล็ก) - เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อความมั่นคงและพึ่งพาต้นเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ได้คัดสรรค์ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากการพัฒนาตามโครงการเด่น ๆ จากหลากหลายพื้นที่

*คิดค่าขนส่งเพิ่มชิ้นละ 0 บาทคลัง 50 ขนาด 1000
ยี่ห้อ ชุดกระเช้าของขวัญชุมชน
ส่งจาก ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร


เพื่อสนับสนุนส่งเสริมสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนและกลุ่มวิสาหกิิจชุมชนในพื้นที่ต่างๆ เพื่อความมั่นคงและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ได้คัดสรรค์ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากการพัฒนาตามโครงการเด่น ๆ  จากหลากหลายพื้นที่   


ชุดกรรณิการ์ (เล็ก)    ราคา   450   บาท

ในชุดประกอบด้วย

1.กล้วยน้ำว้าอบ  ขนาด   200  กรัม    จำนวน  2  ถุง
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน    อ.เต่างอย   จ.สกลนคร

2.สบู่นมแพะ   จำนวน   1   ก้อน
ผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

3.กาแฟดริปจากธรรมชาติ  กาแฟ ซอ แอะ โต้ จำนวน 1 กล่อง
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากหมู่บ้านซอแอะ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

4.กระเป๋าผ้า  จำนวน   1  ใบ
ผลิตภัณฑ์ผลงานจากผู้พิการ ในโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 7

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับศูนย์วิจัย และบริการเพื่อชุมชนและสังคม (ศวช.) และศูนย์ส่งเสริม และสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ ส่งเสริมการนำผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากการพัฒนาจากโครงการจัดกระเช้าของขวัญ เป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ เพื่อความมั่นคงและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน