#เด็กและเยาวชนชายขอบ

มจธ. จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 8

By admin   16 Sep 2021

            เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยศูนย์วิจัยและบริการชุมชนและสังคม ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ได้จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 8” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุชาติ เพริดพริ้ง ที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ อาจารย์สุเมธ ท่านเจริญ ประธานโครงการฝึกอบรม-ฝึกงาน คนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ มจธ. กล่าวต้อนรับ โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านการประกอบอาชีพที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ มีทักษะ ความรู้ ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นทางเลือกให้สถานประกอบการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. มาตรา 35 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน และสร้างเครือข่ายร่วมกันของสถานประกอบการ คนพิการ และองค์กรที่รับผิดชอบ

ในปีนี้ ได้มีการจัดอบรม 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน หลักสูตรการผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ดิจิทัล และหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่น โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบการ 7 หน่วยงาน และมีคนพิการที่ผ่านการคัดเลือกรวมทั้งสิ้น 56 คน ระยะเวลาการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564 รวม 6 เดือน โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting ในการบรรยาย และมีระบบ Moodle ในรูปแบบ e-learning มาใช้เพื่อการเรียนรู้ควบคู่กันไปโครงการการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 8 เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ SDG1 ขจัดความยากจน (No Poverty) SDG 4 การศึกษาที่เท่าเทียม (Quality education) SDG 8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Decent work and economic growth) และ SDG 10 ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduce inequalities)

ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา


คนเขียน

Admin

ผลงาน

Admin KMUTT SOCIAL LAB

ตำแหน่ง

Admin KMUTT SOCIAL LAB