#กลุ่มจำเพาะและโครงการพิเศษ

10 ปี นวัตกรรมจ้างงานคนพิการ ปากท้อง | ศักดิ์ศรี | สุขภาพดี | พลังสังคม

By admin   08 Mar 2024

10 ปี นวัตกรรมจ้างงานคนพิการ

ปากท้อง | ศักดิ์ศรี | สุขภาพดี | พลังสังคมคณะทำงานโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการฯ และคณะทำงานหน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSSU) มจธ. เข้าร่วมงาน “10 ปี นวัตกรรมการจ้างงานคนพิการ” และงานประกาศความร่วมมือโครงการ “หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เขตสาทร กรุงเทพฯ 

ภายในงานมีกิจกรรมการบรรยาย เกี่ยวกับ
- ความสำเร็จของการขับเคลื่อนนวัตกรรมการจ้างงานคนพิการและกลไกยั่งยืน โดย ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
- การจ้างงานเชิงสังคมกับผลลัพธ์ทางสุขภาพของคนพิการและการพึ่งพากันเอง โดย ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม
- แนวทางการดำเนินงานและกลไกการดำเนินงาน ระยะต่อไปเพื่อความยั่งยืน โดย นายกสมาคมสร้างเสริมโอกาสและอาชีพคนพิการ (ส.อ.ค)
ซึ่งจากการดำเนินงาน 10 ปีที่ผ่านมา โครงการนวัตกรรมการจ้างงานคนพิการ ได้สร้างโอกาสงานให้คนพิการมากกว่า 50,000 ราย มี 400 บริษัท สนับสนุนการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง และรายได้มากกว่า 5,500 ล้านบาท ถึงมือคนพิการโดยตรง ทั้งนี้ก้าวต่อไปของโครงการจะเน้นเรื่องการยกระดับและขยายผลการจ้างงานกระแสหลักเพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีการคิดแนวทางการดำเนินงานโมเดลวันละ 10 บาท และมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อให้เกิดกลไกการพัฒนาศักยภาพคนพิการและการจ้างงานคนพิการที่ยั่งยืนต่อไป

สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกการแพร่ภาพสดภายในงานได้ที่ Facebook : คนพิการต้องมีงานทำ – มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม


ทั้งนี้ มจธ. ได้รับเชิญจากโครงการ Inclusive Workplace (IW) ภายใต้มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ให้เข้าร่วมเยี่ยมชมงานและร่วมประชุมกลุ่มย่อยในหัวข้อ ก้าวต่อไปของ “นวัตกรรมการจ้างงานกระแสหลัก” โมเดลการศึกษาสู่การทำงาน (Transition to Work) โดย มจธ. ได้ร่วมนำเสนอแนวคิด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านคนพิการ ร่วมกับภาคีสถาบันการศึกษาและองค์กรนายจ้าง เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานที่ผ่านมา และพัฒนาโมเดลหรือนวัตกรรมการจ้างงานกระแสหลัก ให้มีความเหมาะสมตรงกับความต้องของคนพิการและนายจ้าง รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานและสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการทำงานร่วมกัน
คณะทำงานโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการฯ และคณะทำงานหน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSSU) มจธ.ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา


คนเขียน

Admin

ผลงาน

Admin KMUTT SOCIAL LAB

ตำแหน่ง

Admin KMUTT SOCIAL LAB