#กลุ่มจำเพาะและโครงการพิเศษ

สติ๊กเกอร์ line " เติมบุญเด็กดอย" ของ "กองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้ และสร้างอาชีพ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

By admin   05 Mar 2024

สติ๊กเกอร์ line " เติมบุญเด็กดอย"
ของ "กองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้ และสร้างอาชีพ”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เพื่อเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่การดำเนินงาน “โครงการเพื่อชุมชนและสังคม มจธ.”
รายได้ทั้งหมด สนับสนุนทุนการศึกษาของเด็ก ๆ ในกองทุนฯ
ดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ : https://line.me/S/sticker/25844554
"กองทุนพัฒนา การศึกษา มุ่งสร้างคน
ส่งเสริมให้ชุมชน บังเกิดผล จนก้าวไกล
สนับสนุน บ่มต้นกล้า ปลูกปัญญา สว่างไสว
แปดปีที่เติบใหญ่ เพื่อผองไทย จากใจมจธ."
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี -
กองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้ และสร้างอาชีพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ก่อตั้งขึ้นเมื่อต้นปี 2557 เพื่อเปิดพรมแดนแห่งความเป็นไปได้สำหรับเด็กและเยาวชนที่มีคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์ หรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่จะได้รับทุนจากแหล่งทุนใด ๆ โดยทั่วไป รวมถึงกลุ่มเกษตรกร ชาวบ้าน คนพิการ และกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่นำไปสู่การบ่มเพาะและสร้างอาชีพด้วย นอกเหนือจากนั้นยังครอบคลุมการสนับสนุนทุนเพื่อจัดกิจกรรม และ/หรือจัดซื้อ จัดหาสื่ออุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ สร้างระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วย

ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา


คนเขียน

Admin

ผลงาน

Admin KMUTT SOCIAL LAB

ตำแหน่ง

Admin KMUTT SOCIAL LAB