พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซุปเปอร์ อสม. รุ่นที่ 3

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย ตำบลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่


เช้าวันที่ 26 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย ตำบลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
รศ.ดร. สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. รศ.ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัย ผศ.ดร. วรพจน์ อังกสิทธิ์ นายบวรศักดิ์ เพชรานนท์ และคณะนักวิชาการ มจธ. ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซุปเปอร์ อสม. รุ่นที่ 3 จำนวน 17 คน จาก รพ.สต. บ้านแม่หลอง จำนวน 15 หย่อมบ้าน
โดยซุปเปอร์ อสม. รุ่นที่ 3 ได้รับการฝึกอบรมจากรศ.ดร. วิมลรัตน์ บุญเสถียร จากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต และมีนักวิจัยในพื้นที่ของศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริเป็นพี่เลี้ยง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามหลักสูตรซุปเปอร์ อสม. ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ช่วยให้ อสม.สามารถประเมินข้อมูลผู้รับบริการและตัดสินใจให้การดูแลขั้นพื้นฐานหรือส่งต่อให้บุคลากรวิชาชีพได้ทันเวลา ส่งผลให้ลดความรุนแรงและความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ โดยเน้นฝึกฝนทักษะภาคปฏิบัติ ทำซ้ำจนชำนาญ ทำได้จริงตามมาตรฐานอย่างถูกต้อง และเป็นทักษะที่ตรงตามความต้องการที่มีความจำเพาะในพื้นที่เป้าหมาย
ซุปเปอร์ อสม. เป็นหนึ่งในโครงการการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อยกระดับการพึ่งตนเองในการให้บริการสุขภาพมูลฐานสำหรับชุมชนในพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
ร่วมกันพัฒนาความสามารถซุปเปอร์ อสม.ให้มีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพพื้นฐานให้กับประชาชนในพื้นที่ ขณะเดียวกันมีการพัฒนาสื่อสุขภาพเพื่อให้ซุปเปอร์ อสม.ได้ทบทวนความรู้และถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน
รวมถึงสร้างกลไกการบริหารจัดการกองทุนยา ให้ซุปเปอร์ อสม.มียา/เวชภัณฑ์ที่จำเป็นไว้ใช้ดูแลสุขภาพประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้หมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกลสามารถพึ่งตนเองในการดูแลสุขภาพ สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการเดินทางไปยังรพ. ใกล้เคียง

ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา