#กลุ่มจำเพาะและโครงการพิเศษ

อบรมการใช้ระบบให้น้ำอัตโนมัติเพื่อการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน

By admin   15 Jan 2024

อบรมการใช้ระบบให้น้ำอัตโนมัติเพื่อการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน

ณ ศูนย์การเรียนรู้เพาะเลี้ยงไส้เดือน ชุมชนบ้านหนองบัว ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

คณะทำงานจาก ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ (RSC) : ศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชนและสังคม (ศวช) และศูนย์บริการทางการศึกษา มจธ. ราชบุรี (KMUTT Residential College)   

ภายใต้โครงการ “ระบบควบคุมสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน” ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ
เรื่อง "ระบบให้น้ำอัตโนมัติเพื่อการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน
” แก่เกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก ไม้ผล เกษตรอินทรีย์ และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 24 ราย

ณ ศูนย์การเรียนรู้เพาะเลี้ยงไส้เดือน ชุมชนบ้านหนองบัว ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567


จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การติดตั้งใช้งานเครื่องตั้งเวลาเปิด-ปิดน้ำอัตโนมัติ  ร่วมกับก๊อกสนาม และระบบท่อ PE/ท่อไมโคร/มินิสปริงเกอร์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถประยุกต์ใช้ระบบให้น้ำอัตโนมัติในบ่อเลี้ยงไส้เดือน และนำไปพัฒนาอาชีพการทำเกษตรอินทรีย์ของตนเองได้   

 นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมได้ร่วมศึกษาดูงาน บ่อเลี้ยงไส้เดือน และรับชมการสาธิการใช้เครื่องตั้งเวลาเปิด-ปิดน้ำอัตโนมัติ  ภายในศูนย์การเรียนรู้เพาะเลี้ยงไส้เดือน ชุมชนบ้านหนองบัว ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ของคุณมัทนา แสนณรงค์ ที่ใช้ระบบควบคุมการให้น้ำพืชอัตโนมัติในบ่อเลี้ยงไส้เดือนต้นทุนต่ำ ที่ช่วยลดระยะเวลาและจำนวนแรงงาน เกษตรกรสามารถประกอบ ติดตั้ง ใช้งาน และดูแลระบบได้ด้วยตัวเอง  นอกจากนี้ยังเปิดเวทีให้ผู้เข้าอบรม ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน สอบถามกับเกษตรกรต้นแบบผู้ใช้งานระบบจริง และรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายและเหมาะสมกับบริบทของชุมชนต่อไป
ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา


คนเขียน

นายอมรเทพ พรหมมาศ

ผลงาน

ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ (สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ)

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยนักวิจัย