#เด็กและเยาวชนชายขอบ #นักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ติดตามงานแปลงสาธิตเกษตร เรื่อง การทดลองปลูกมันญี่ปุ่นเปรียบเทียบ 3 สายพันธุ์ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ อ.คุระบุรี จ.พังงา

By admin   16 Sep 2021

ติดตามงานแปลงสาธิตเกษตร เรื่อง การทดลองปลูกมันญี่ปุ่นเปรียบเทียบ 3 สายพันธุ์ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ อ.คุระบุรี จ.พังงา

ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา