#พัฒนาอาชีพคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

เฮ็ดดิคราฟ SOCHANGE & SOCHAMP คว้ารางวัล 2023 RAKKAEW FOUNDATION NATIONAL : EXPOSITION UNIVERSITY SUSTAINABILITY SHOWCASE

By admin   11 Sep 2023

เฮ็ดดิคราฟ SOCHANGE & SOCHAMP คว้ารางวัล 2023 RAKKAEW FOUNDATION NATIONAL : EXPOSITION UNIVERSITY SUSTAINABILITY SHOWCASE

ใน   "งานแสดงผลงานและนำเสนอ โครงการพัฒนาที่ยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2566" โครงการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีผ่านคัดเลือก
เข้าร่วมการนำเสนอในงานแสดงผลงานและนำเสนอโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2566
“2023 Rakkaew Foundation National : Exposition University Sustainability Showcase”

วันที่ 8 – 9 กันยายน 2566 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G สามย่านมิตรทาวน์


โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ “เฮ็ดดิคราฟ” Heddi Craft โครงการ “SoChange & SoCHAMP” โครงการจานใบไม้

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ “เฮ็ดดิคราฟ” Heddi Craft 
โครงการ “SoChange & SoCHAMP” 
โครงการจานใบไม้ 

งานนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พบกับผลงานโครงการพัฒนาของนิสิตนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ที่ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับสังคม ไม่ว่าจะเป็นโครงการด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ และพลังของนิสิตนักศึกษา    มูลนิธิรากแก้วเชื่อมั่นในพลังอันยิ่งใหญ่ของเยาวชนที่จะนำพาสังคมให้ยั่งยืน


โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ “เฮ็ดดิคราฟ” Heddi Craft 
  ได้รับรางวัลโครงการดีเด่นในด้านสร้างผลกระทบต่อสังคม

โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ


โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้พิการ “เฮ็ดดิคราฟ” เป็นหนึ่งในโครงการฝึกและพัฒนาทักษะผู้พิการเพื่อเตรียมความพร้อมการประกอบอาชีพในสถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ ดำเนินการโดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้พิการให้มีความพร้อมทั้งทักษะการทำงาน การปรับตัว และการอยู่ร่วมกัน 
SoChange&SoCHAMP 
 ได้รับรางวัลชมเชย โครงการพัฒนาที่ยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2566กลุ่มนักศึกษา SoChange (Social Change) ได้รวบรวมนักศึกษาที่มีความสนใจในการทํากิจกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่ห่างไกลร่วมกับ KMUTT Social Lab กว่า 30 คน จาก 4 คณะ 8 ภาควิชา มาร่วมกันนําความรู้และประสบการณ์ มาพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนรวมทั้งผู้คนในสังคม อาทิ โครงการค่ายอาสาสร้างแรงบันดาลใจทางการศึกษา โครงการบ่มเพาะเมล็ดสําหรับเด็กและเยาวชนของกองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้   
และสร้างอาชีพ เป็นต้น เพื่อนําไปสู่การพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนตาม Sustainable Development Goals (SDGs)

อาจารย์ที่ปรึกษา : คุณสุเมธ ท่านเจริญ และคุณเบญจวรรณ ดำรงค์กิจการ


โครงการจานใบไม้ : การอบรมทักษะนวัตกรและผู้ประกอบการเชิงวัฒนธรรมเส้นใยธรรมชาติ   การอบรมทักษะนวัตกรและผู้ประกอบการเชิงวัฒนธรรมเส้นใยธรรมชาติ

โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ


โครงการนี้มุ่งหวังที่จะรือฟื้นภูมิปัญญาการใช้ชีวิตกับป่า และความเข้าใจธรรมชาติของชาติพันธ์ุกะเหรี่ยงขึ้นมาอีกครั้งเพื่อช่วยแก้หรือบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น ผลของกิจกรรมช่วยทําให้ให้อัตลักษณ์และการรับรู้ของคนภายนอกที่มีต่อชุมชนบางกะม่าว่าเป็นชุมชนกะเหรี่ยงที่เก่าแก่และมีประชากรในพื้นที่เกือบทั้งหมดเป็นชาติพันธ์ุนั้นชัดเจนมากขึ้นผ่านการนําเสนอสินค้า บริการ และพื้นที่ทางวัฒธรรมของชุมชนบางกะม่า
ภาพบรรยากาศภายในงาน "งานแสดงผลงานและนำเสนอ โครงการพัฒนาที่ยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2566" 


มจธ. ให้คุณค่าและยึดมั่นในการสร้าง SOCIAL ENGAGEMENT ให้บุคลากรและนักศึกษา “เรียนรู้คู่สังคม” สร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน พัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน มีนักวิจัยทำงานเต็มเวลาในหมู่บ้าน สร้างนวัตกรรมหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ อาทิ ไอทีหลังเขาเพื่อความเสมอภาคในการเข้าถึงความรู้และแหล่งเรียนรู้ ระบบโรงเรือนควบคุมสภาวะแวดล้อม ระบบพลังงานสะอาดในพื้นที่ทุรกันดารบูรณาการสะเต็มศึกษาจากฐานทรัพยากรชุมชน เพื่อสร้างอาชีพให้กับชาวบ้าน เด็กและเยาวชน


ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา


คนเขียน

Admin

ผลงาน

Admin KMUTT SOCIAL LAB

ตำแหน่ง

Admin KMUTT SOCIAL LAB