#โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ติดตามงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

By admin   12 Aug 2023

ติดตามงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปอำเภอโนนดิน
ติดตามงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 

รศ.ดร สุวิทย์ แซ่เตีย พร้อมด้วย  ดร.วรากร  รัตนอารีกุล และ ผศ.ดร. มนัญญา เพียรเจริญ  อาจารย์ มจธ.ราชบุรี  ศูนย์วิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ( CTAR)  ได้ติดตามงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปอำเภอโนนดินแดง

หลังจากประชุมติดตามความก้าวหน้าของวิสาหกิจชุมชนแล้ว ทางคณะได้เยี่ยมชมแปลงปลูกเสาวรสของสมาชิกกลุ่ม คาดว่าจะได้ผลผลิตมากกว่า 2 ตันต่อไร่ 
และเยี่ยมชมแปลงสาธิตการปลูกมันสำปะหลังภายใต้การให้น้ำระบบน้ำหยด ไร่คลองโป่ง  อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งต้นมันสำปะหลังสมบูรณ์ เจริญเติบโตได้ดีทั้งในแปลงสาธิตและในแปลงทดลองการให้น้ำตามแบบจำลองการเจริญเติบโต เป็นผลจากการตรวจดูแลแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอสามารถควบคุมโรคได้ และคาดหวังจะพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรคต่อไปรศ.ดร สุวิทย์ แซ่เตีย พร้อมด้วย  ดร.วรากร  รัตนอารีกุล และ ผศ.ดร. มนัญญา เพียรเจริญ  อาจารย์ มจธ.ราชบุรี  ศูนย์วิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ( CTAR)  ได้ติดตามงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปอำเภอโนนดินแดง


 


เยี่ยมชมแปลงปลูกเสาวรสของสมาชิกกลุ่ม คาดว่าจะได้ผลผลิตมากกว่า 2 ตันต่อไร่ ผลเสาวรส รอการเก็บเกี่ยวผลผลิต
แปลงปลูกเสาวรสของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
แปลงปลูกเสาวรสของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์แปลงสาธิตการปลูกมันสำปะหลังภายใต้การให้น้ำระบบน้ำหยด ไร่คลองโป่ง  อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
แปลงสาธิตการปลูกมันสำปะหลังภายใต้การให้น้ำระบบน้ำหยด ไร่คลองโป่ง  อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
  ซึ่งต้นมันสำปะหลังสมบูรณ์ เจริญเติบโตได้ดีทั้งในแปลงสาธิตและในแปลงทดลองการให้น้ำตามแบบจำลองการเจริญเติบโต เป็นผลจากการตรวจดูแลแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอสามารถควบคุมโรคได้
แปลงสาธิตการปลูกมันสำปะหลังภายใต้การให้น้ำระบบน้ำหยด ไร่คลองโป่ง  อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์แปลงสาธิตการปลูกมันสำปะหลังภายใต้การให้น้ำระบบน้ำหยด ไร่คลองโป่ง  อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
รศ.ดร สุวิทย์ แซ่เตีย พร้อมด้วย  ดร.วรากร  รัตนอารีกุล และ ผศ.ดร. มนัญญา เพียรเจริญ  อาจารย์ มจธ.ราชบุรี  ศูนย์วิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ( CTAR)  และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปอำเภอโนนดินแดงร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา