#เด็กและเยาวชนชายขอบ #พัฒนาอาชีพคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

การเข้าเยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารและคณะทำงานของ THE RACQUET CLUB (RQ) หารือเพื่อทำความร่วมมือในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนกองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้ และสร้างอาชีพ ต่อไป

By admin   04 Jul 2023

การเข้าเยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารและคณะทำงานของ THE RACQUET CLUB (RQ) หารือเพื่อทำความร่วมมือในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนกองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้ และสร้างอาชีพ ต่อไป 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 

คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้ และสร้างอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าเยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารและคณะทำงานของ THE RACQUET CLUB (RQ) สปอร์ตคลับครบวงจรใจกลางสุขุมวิท 49 

โดยนายสุเมธ ท่านเจริญ ประธานกองทุนฯ ได้เล่าถึงวัตถุประสงค์และอธิบายผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ที่ผ่านมากว่า 9 ปี ให้ผู้บริหารและคณะทำงานของ RQ รับทราบ พร้อมทั้งร่วมหารือเพื่อทำความร่วมมือในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนกองทุนฯ ต่อไป 

ทั้งนี้เบื้องต้น RQ แจ้งความประสงค์เบื้องต้นในการบริจาคสมทบทุนจำนวน 1 เท่า ภายหลังจากที่ได้รับบริจาคจากสมาชิกของ RQ แล้ว


ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา


คนเขียน

Admin

ผลงาน

Admin KMUTT SOCIAL LAB

ตำแหน่ง

Admin KMUTT SOCIAL LAB