#พัฒนาอาชีพคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม #กลุ่มจำเพาะและโครงการพิเศษ

โครงการ OUR Khung BangKaChao นำเสนอข้อมูลครัวเรือนต้นแบบด้านการจัดการขยะ ต.ทรงคนอง จัดขึ้น ณ วัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

By admin   27 Jun 2023

เป้าหมายหนึ่งใน โครงการ OUR Khung BangKaChao คือ การสร้างกลุ่มผู้นำชุมชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนเป้าหมายหนึ่งใน โครงการ OUR Khung BangKaChao คือ การสร้างกลุ่มผู้นำชุมชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
ซึ่งทาง คุณเปรมปรีย์ ไตรรัตน์ ประธานกลุ่มป่าชุมชนสวนป่าเกดน้อมเกล้าและกลุ่มแก่นนำได้เล็งเห็นถึงปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน จึงมุ่งเน้นที่จะแก้ไขประเด็นปัญหาดังกล่าว

ซึ่งทาง คุณเปรมปรีย์ ไตรรัตน์ ประธานกลุ่มป่าชุมชนสวนป่าเกดน้อมเกล้าและกลุ่มแก่นนำได้เล็งเห็นถึงปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน จึงมุ่งเน้นที่จะแก้ไขประเด็นปัญหาดังกล่าว

ทำให้เกิดการจัดกิจกรรม "กินข้าว..เล่าเรื่อง" ขึ้นเป็นครั้งแรกในตำบลทรงคนอง เพื่อเป็นการเปิดเวทีพูดคุยถึงประเด็นปัญหาด้านการจัดการขยะและแนวทางการแก้ไขระหว่างคนในชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ โดยมีกลุ่ม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เป็นพี่เลี้ยงให้แก่ผู้นำชุมชน และทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นที่ปรึกษา ตลอดกิจกรรม
.
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566

ได้มีการจัดกิจกรรม เพื่อนำเสนอข้อมูล ครัวเรือนต้นแบบด้านการจัดการขยะ ต.ทรงคนอง จัดขึ้น ณ วัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

โดยภายในกิจกรรมมีการเปิดเวทีเสวนา หัวข้อ “เส้นทางการสร้างมูลค่าเพิ่ม ของขยะชิ้นน้อย” เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการขยะโดยการเพิ่มมูลค่าของของเหลือใช้ ระหว่างคนในชุมชนนำโดย
คุณนิจจารีย์ ผาสุขกิจ แพทย์ประจำตำบลทรงคนอง
และ กลุ่มเครือข่ายที่ร่วมโครงการพระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง
คุณสุนัฏฐา สุขไทย ผู้จัดการ Circular Economy บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 
คุณจีระพันธุ์ เนื่องจากนิล ศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชนและสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในการนี้ได้หารือถึงแรงจูงใจในการลุกขึ้นมาแยกขยะของคนในชุมชน การแปรรูปขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และแนวความคิดเชิงธุรกิจ จากขยะสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการจัดการขยะในอนาคต


ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา


คนเขียน

Admin

ผลงาน

Admin KMUTT SOCIAL LAB

ตำแหน่ง

Admin KMUTT SOCIAL LAB