#กลุ่มจำเพาะและโครงการพิเศษ

โครงการส่งมอบ "แนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แชทบอทเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว" โครงการส่งมอบ "แนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แชทบอทเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว"

By admin   24 Jun 2023

โครงการส่งมอบ "แนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แชทบอทเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว"
สำหรับผู้ประกอบการลานสเตย์ ชุมชนบางกะม่า บ้านโป่งกระทิงบน อ.บ้านคา จ.ราชบุรี


วันที่ 24 มิถุนายน 2566
โครงการส่งมอบ "แนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แชทบอทเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว"
สำหรับผู้ประกอบการลานสเตย์ ชุมชนบางกะม่า บ้านโป่งกระทิงบน อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้าน Digital Transformation ในมิติ Digital Laws and Regulations และ Digital Engagement
โดย บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มจธ. - GMI และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ. SoA+D School of Architecture and Design

นำทีมโดยอาจารย์อานนท์ ทับเที่ยง และนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล ชั้นปีที่1 และปีที่ 2 จำนวน 21 คน นำส่งมอบโครงการบริการชุมชนและสังคม ของนักศึกษาระดับปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ชั้นปีที่1, 2 จำนวน 21 คน อาจารย์ 14 ท่าน ได้ร่วมเรียนรู้กับชุมชนบางกะม่า ซึ่งทำธุรกิจลานกางเต็นท์ เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดทำแชทบอท และเข้าใจ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รศ. ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ คณบดี บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม เข้าร่วมส่งมอบโครงการ

พี่พุฒิ เจ้าของไร่ป้ากะเหรี่ยง

รับมอบ "แนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แชทบอทเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว"

พี่จักรินทร์ เจ้าของชลาลาน
รับมอบ "แนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แชทบอทเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว"
การเดินทางไปชุมชนบางกะม่า บ้านโป่งกระทิงบน อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

พี่เหลน เจ้าของชลาบาน
ผู้ประกอบการลานสเตย์ ชุมชนบางกะม่า บ้านโป่งกระทิงบน อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
ทิวทัศน์ที่สวยงามของ ลานอเนกประสงค์ ชุมชนบางกะม่า บ้านโป่งกระทิงบน อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

ลานอเนกประสงค์ ถูกใช้เป็นสนามฟุตบอลหมู่บ้าน ใช้จัดประชุม และกิจกรรมส่วนรวมของหมู่บ้าน

ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา


คนเขียน

Admin

ผลงาน

Admin KMUTT SOCIAL LAB

ตำแหน่ง

Admin KMUTT SOCIAL LAB