"เปิดโลกความสุขเล็กๆบนพื้นที่ไกลเกินเอื้อมของ มจธ."  

ขอเชิญชวนนักศึกษา เเละ บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม  

"เปิดโลกความสุขเล็กๆบนพื้นที่ไกลเกินเอื้อมของ มจธ."  

 การถ่ายทอดประสบการณ์การลงพื้นที่ดำเนินงาน KMUTT Social Lab ของนักศึกษา มจธ. ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเเละสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง เเละโครงการตามพระราชดำริ กองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้ เเละสร้างอาชีพ 
จุดเริ่มต้นของจุดประกายความอยากรู้ของนักศึกษา สู่การเดินทางเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากสังคมจริง ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานด้านการพัฒนาชุมชน สังคมต่อไป  

กิจกรรมภายในงาน  

- การเล่าประสบการณ์การลงพื้นที่ทำงานกับชุมชนของนักศึกษา มจธ.  
- บูธกิจกรรมจาก Social Lab  
- บูธกิจกรรมจากโครงการคนส่งเสริมเเละสนับสนุนคนพิการ   
- นิทรรศการผลงานกลุ่มนักศึกษา Nanspiration   
- ชิมขนม/เครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ มากมาย   
- Workshop Flash Card สื่อการเรียนการสอนเพื่อนน้องโรงเรียนห่างไกล

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566  เวลา 16.30 - 18.30 น. 
ณ ลานชั้น 1 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX)  

ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา