#เด็กและเยาวชนชายขอบ

นักศึกษาเก่าวิศวกรรมเคมี รุ่น 4 เข้าพบ รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อมอบเงินบริจาคให้กับ กองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้ และสร้างอาชีพ จำนวน 400,000 บาท

By admin   24 Sep 2022

นักศึกษาเก่าวิศวกรรมเคมี รุ่น 4 เข้าพบ รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อมอบเงินบริจาคให้กับ กองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้ และสร้างอาชีพ จำนวน 400,000 บาทเมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา นักศึกษาเก่าวิศวกรรมเคมี รุ่น 4 เข้าพบ รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อมอบเงินบริจาคให้กับ กองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้ และสร้างอาชีพ จำนวน 400,000 บาท  โดยมี อ.สุเมธ ท่านเจริญ ประธานคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้ และสร้างอาชีพ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี 


กองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้ และสร้างอาชีพ หรือในชื่อเดิมคือ กองทุนเด็กดอยไม่ด้อยการศึกษา จัดตั้งขึ้นตามดำริของ อาจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร เมื่อปี พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ในระยะแรกเพื่อสนับสนุนเด็กและเยาวชนที่มีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตต่ำที่สุด ประกอบด้วยเด็กกลุ่มชาติพันธุ์บนดอย เด็กที่เรียนหนังสือไม่เก่ง เด็กที่พ่อแม่ยากจนมาก เด็กพิการ เด็กที่มาจากครอบครัวที่พ่อแม่หย่าร้าง เด็กกำพร้า เด็กใต้สะพาน เด็กที่มีปัญหายาเสพติด เด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษา ต่อมากองทุนนี้ได้ขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังชาวบ้านและเยาวชน โดยการสนับสนุนทุนเพื่อประกอบอาชีพทั้งในลักษณะรายบุคคลและสนับสนุนเป็นกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้ยังสนับสนุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ พัฒนาการของเด็กและเยาวชน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกทักษะอาชีพและการประกอบอาชีพ


ปี พ.ศ. 2565 นี้ กองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้ และสร้างอาชีพ ดำเนินงานมาเป็นครบ 8 ปีเต็ม มีเด็กและเยาวชนจบการศึกษาในหลายระดับชั้น จำนวน 112 คน หลายคนศึกษาจบ มีงานทำ ประสบความสำเร็จในชีวิต สามารถเลี้ยงดูตัวเองและพาครอบครัวก้าวพ้นจากความยากลำบากได้ รวมถึงชาวบ้าน เกษตรกร สามารถเริ่มต้นการประกอบอาชีพจากเงินทุนก้อนเล็ก ๆ และต่อยอดจนสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง มันเป็นบทพิสูจน์แล้วว่ากองทุน ได้ให้โอกาสในการสร้างคนและสร้างอาชีพอย่างแท้จริง 


ดังคำกล่าวของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี 

"กองทุนพัฒนา การศึกษา มุ่งสร้างคน

ส่งเสริมให้ชุมชน บังเกิดผล จนก้าวไกล

สนับสนุน บ่มต้นกล้า ปลูกปัญญา สว่างไสว

แปดปีที่เติบใหญ่ เพื่อผองไทย จากใจมจธ."


เพราะเราเชื่อเสมอมั่นเสมอว่าทุกคนสามารถ “เติมเต็มส่วนที่ขาด สร้างโอกาส สร้างชีวิต ” ให้กับเด็กและเยาวชนได้

หากสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาส สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

Line official : @edufund.kmutt และ @kmuttsociallab

Facebook : sociallab.kmutt

https://sociallab.kmutt.ac.th/
ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา


คนเขียน

Admin

ผลงาน

Admin KMUTT SOCIAL LAB

ตำแหน่ง

Admin KMUTT SOCIAL LAB