#กลุ่มจำเพาะและโครงการพิเศษ

การเฝ้าระวังและช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาทางจิตใจเบื้องต้น

By admin   08 Jul 2022

"การเฝ้าระวังและช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาทางจิตใจเบื้องต้น"

ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลนักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาในหัวข้อ


"การเฝ้าระวังและช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาทางจิตใจเบื้องต้น"

โดย
ศ.ดร.อรัญญา ตุ้ยคัมภีร์

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ออนไซต์ ณ ห้องประชุมพินิจวิทัศน์ ชั้น 14 อาคาร LX (จำกัด 100 ท่าน) หรือออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://kmutt.me/DDL3kEv

ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา


คนเขียน

Admin

ผลงาน

Admin KMUTT SOCIAL LAB

ตำแหน่ง

Admin KMUTT SOCIAL LAB