#โครงการพัฒนาพืิ้นที่สูงแบบโครงการหลวง

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

By admin   13 Oct 2021

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงปลูก ต้นมะม่วงแก้วลืมรัง เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๔ ณ วัดนางอย ตำบลเต่างอย กิ่งอำเภอเต่างอยเมื่อครั้งทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านนางอย-โพนปลาโหล และได้ทรงงานเพื่อต่อสู้กับปัญหาความยากจนของราษฎร ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาจิตใจ พัฒนาคน สังคม ส่งเสริมการปลูกพืช ในระบบเกษตรอุสาหกรรม และทรงจัดตั้งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป เพื่อเป็นตลาดรองรับผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ของราษฎรที่ยากจนให้พื้นที่ จวบจนปัจจุบัน

โครงการมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม มจธ ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา


คนเขียน

Admin

ผลงาน

Admin KMUTT SOCIAL LAB

ตำแหน่ง

Admin KMUTT SOCIAL LAB