#เด็กและเยาวชนชายขอบ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักสูตรฐานสมรรถนะ” ให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จ.ศรีสะเกษ

By admin   16 Sep 2021

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักสูตรฐานสมรรถนะ” ให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จ.ศรีสะเกษ

ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา


คนเขียน

Admin

ผลงาน

Admin KMUTT SOCIAL LAB

ตำแหน่ง

Admin KMUTT SOCIAL LAB