#เด็กและเยาวชนชายขอบ

มจธ.ประชุมสรุปผลการดำเนินงานในพื้นที่โครงการหลวง ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

By admin   16 Sep 2021

วันที่ 20 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำโดย อธิการบดี รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย

ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา


คนเขียน

ผลงาน

ตำแหน่ง